slide 1

Regulamin/Statut

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

 

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej

§ 4

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin

II. Misja, cele, formy i zasady działania

 

§ 5

 

Misją Stowarzyszenia jest wskazywanie wadliwie lub niezgodnie z polską racją stanu skonstruowanych obszarów funkcjonowania państwa polskiego, proponowanie lepszych rozwiązań ustrojowych w postaci konkretnych założeń legislacyjnych opartych na zasadach solidarności, pomocniczości i suwerenności, a także popularyzowanie wiedzy w tym obszarze.

 

 

§ 6

 

 

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Reformy państwa polskiego w kierunku silnego organizmu pro-obywatelskiego, wspierającego przedsiębiorczość, sprawiedliwość i suwerenność Polaków,
 2. Pobudzenie świadomości Polaków w dziedzinie rozwiązań ustrojowych i ich wpływu na rozwój gospodarczy oraz demokrację w Polsce.
 3. Przedkładanie gotowych projektów rozwiązań ustrojowych dotyczących dowolnej dziedziny i przejawu życia państwowego i społeczno-gospodarczego.
 4. Integrowanie patriotycznych, pro-państwowych i uczciwych obywateli oraz ich organizacji.
 5. Kreowanie wzorców postawy świadomego i zaangażowanego obywatela.
 6. Stworzenie i prowadzenie ośrodka myśli ustrojowej (think-tank’u) i wymiany poglądów.
 7. Konstruktywne, twórcze, służące rozwojowi silnej i demokratycznej Polski oddziaływanie na państwowe ośrodki władzy w Polsce.
 8. Promowanie idei odpowiedzialności posłów i radnych przed wyborcami, a także zmiany charakteru partii politycznych w kierunku organizacji służących obywatelom.
 9. Szerzenie idei samorządności oraz aktywności obywateli w życiu politycznym i gospodarczym kraju oraz tworzenie ku temu warunków.
 10. Budowanie ustroju opartego na zasadach solidarności i pomocniczości.

§7

Realizacja celów Stowarzyszenia określonych  w §6, realizowane są w następujących obszarach zadań publicznych:

 1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. Zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 8. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 9. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 10. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 11. Promocji i organizacji wolontariatu.
 12. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 13. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w powyższych zakresach.

§ 8

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń, spotkań, odczytów, seminariów, warsztatów, debat, konferencji i innych form edukacyjnych, rozwojowych i dyskusyjnych.
 2. Upowszechnianie wiedzy i rozwiązań ustrojowych za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, sieci internetowej i innych mediów.
 3. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia przedstawicieli różnych środowisk w kraju i za granicą - zainteresowanych wspieraniem jej celów.
 4. Publikowanie tekstów, wywiadów, wyników badań, broszur, książek, pism i nagrań na tematy związane z ustrojem, rozwojem, funkcjonowaniem państwa i programami dla Polski.
 5. Propagowanie, wspomaganie i wykonywanie prac naukowo-badawczych wspierających działalność Stowarzyszenia.
 6. Tworzenie projektów rozwiązań legislacyjnych, programów i kampanii społecznych służących celom Stowarzyszenia.
 7. Organizowanie wolontariatu.
 8. Animowanie przedsiębiorczości i wspomaganie inicjatyw gospodarczych.
 9. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 10. Organizowanie imprez kulturalnych, filmowych i artystycznych, festiwali, koncertów, występów, wystaw, wernisaży, plenerów, festynów i happeningów i innych form służących realizowaniu celów Stowarzyszenia.
 11. Działalność naukową i badawczą związaną z celami Stowarzyszenia.
 12. Działalność wydawniczą.
 13. Prowadzenie stron www.
 14. Przedstawianie właściwym organom władz państwowych i samorządowych postulatów i opinii w sprawach związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia.

2. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może zawierać porozumienia, nawiązywać współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie mającymi osobowości prawnej w kraju i za granicą.

3.Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

III. Władze Stowarzyszenia

 

§ 9

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 10

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.
 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a) wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia,

b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

c) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

e) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

f) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

§ 11

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 12

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2.  Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela

     wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy

     Członków Stowarzyszenia.

§ 13

        

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 14

 

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa dwa lata.

§ 15

 

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

IV. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§16

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca pełnoletnim obywatelem, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, będącą obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemcem, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemna deklarację członkowską oraz przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie nowych Członków Zwyczajnych dokonuje Przedstawiciel decyzją podjętą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Przedstawiciela odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania członków jest ostateczne.
 3. Członkowie Założyciele Stowarzyszenia stają się Członkami Zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§17

 1. Członek Zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  5. brać udział w pracach, zebraniach, i innych przedsiewzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
  6. do biernego i czynnego prawa wyborczego pod warunkiem nie zalegania z opłacaniem składek członkowskich,
  7. dostępu do dokumentów Stowarzyszenia ulokowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia w terminie do 7 dni od ich sporządzenia, nie wyłączając przepływów finansowych. Z dostępu wyłączone będą jedynie dane wrażliwe, zdefiniowane przez ustawę o GIODO, poprzez ich zamazanie na oryginale.
 1. Członek Zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
  3. czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

 

§18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2. śmierci Członka,
  3. uchwały Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek członkowskich przez trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych po sobie Walnych Zebraniach Członków,
  4. wykluczenia na wniosek Przedstawiciela z powodu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
  5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

§ 19

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,

c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

 

§ 20

 

 1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych, Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, świadczeń Członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat, akcji, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane co miesiąc do 10 dnia za bieżący miesiąc. Nowo przyjęci Członkowie wpłacają składki od następnego miesiąca po dacie przyjęcia do Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków.

§ 21

 

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 22

 

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 12 ust. 2 regulaminu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 23

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23